Herinneren en Herdenken

Inleiding

Vorige week is het rapport “Herinneringen om door te geven: Resultaten enquête herinneringserfgoed” van de Rijkdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) uitgekomen. Aan deze enquete hebben ook Jobbe en ikzelf mee gedaan. En in begin mei zijn we samen met Nanneke Wigard en Riemer Knoop bij de RCE op gesprek geweest als onderdeel van de verkenning over herinneren en herdenken (zie blogpost Gesprek bij de rijksdienst). We waren uitgenodigd naar aanleiding van onze aanvraag voor monument status van ‘de Punt’. Hier wil ik een korte samenvatting geven van het rapport en de aanleiding hiertoe.

Herinneringserfgoed

In april 2018 kwam het startdocument Erfgoed om bij stil te staan: Achtergronden bij Verkenning Herinneringserfgoed uit bij de RCE.  Het doel van de verkenning wordt omschreven als: De verkenning Herinneringserfgoed brengt de herdenkingscultuur in Nederland in beeld, in relatie tot het fysieke (onroerende) erfgoeddomein en het herinneringserfgoed, en geeft aan wat de mogelijke rol is van de minister van OCW t.a.v. het behoud en de zichtbaarheid van dit erfgoed.

Deze verkenning is van invloed op het toekomstig beleid van de minister en alhoewel er geen harde uitspraken of beloftes worden gedaan is het van belang het Moluks erfgoed op de kaart te zetten. Want alles wat nu niet belicht wordt, wordt in de toekomst sneller vergeten of buiten beschouwing gelaten. Daarom is het goed dat in dit zeven pagina’s tellende document het Moluks erfgoed drie keer specifiek genoemd wordt en dat twee van de negen afbeeldingen over Moluks erfgoed gaan.

Er wordt in het document onderscheidt gemaakt tussen herinneren en herdenken. Men volgt Frijhoff die herinnering omschrijft als: een vorm waarin individuele personen afzonderlijke groepen en welomschreven gemeenschappen zich de sporen van het verleden als op henzelf betrokken toe-eigenen en ze zo tot hun eigen, geleefde geschiedenis maken’. Terwijl herdenken wordt omschreven als een verbijzondering van herinneren. Herdenken betreft een beperkt gedeelte van wat wij ons (willen) herinneren. Ook is er een hechte relatie tussen herdenken en de tastbare en fysieke plekken in onze leefomgeving. Daarnaast wordt herinneren in verband gebracht met een verlangen naar saamhorigheid rond een gedeelde identiteit. Er wordt erkend dat erfgoedzorg tot nu toe weinig oog voor de emotionele kant had en vooral over bescherming van gebouwde monumenten ging. Er zal meer plaats moeten komen voor de verhalen. De overheid wil volgen op maatschappelijke en wetenschappelijke debatten en niet zelf herdenkingen en herdenkingsmonumenten aandragen.

Een opmerkelijk punt is wel dat de koloniale geschiedenis in het document wordt gezien als verder weg in de geschiedenis liggend dan de Tweede Wereldoorlog. Men vergeet dan dat het Moluks erfgoed onderdeel is van die koloniale geschiedenis en dat bijvoorbeeld Nieuw Guinea in 1962 en Suriname pas in 1975 onafhankelijk zijn geworden en de Antillen nog steeds onder het Nederlands koninkrijk vallen.

Uitslag van de enquete.

De enquete is door 176 mensen ingevuld, die voornamelijk uit de erfgoedsector komen of er aan verbonden zijn. Deze groep wordt dan ook niet als representatief maar wel als verrijkend gezien.

Het thema koloniaal verleden (waaronder het Moluks erfgoed valt) staat op de vierde plaats als het om regionale thema’s gaat en op de derder plaats als het om nationale thema’s gaat. De komst van de Molukkers wordt bij het regionale thema specifiek genoemd. Op nationaal niveau wordt er wel gerefereerd naar oorlogskampen, maar dit lijkt geen betrekking te hebben op de vaak latere omvorming tot Molukse woonoorden. De foto van de Molukse kerk in Appingedam die ook in het vorige document staat is wederom afgedrukt.

99 procent van de deelnemers vindt dat historische plekken een meerwaarde hebben vanwege de invoelbaarheid en de verhalende kwaliteiten, maar ook van belang is dat dit plekken van samenkomst zijn. 89 procent vindt wel dat er extra aandacht nodig is om deze meerwaarde tot uiting te brengen. En 93 procent vindt dan ook dat deze plekken beschermd moeten worden.

Iets meer dan de helft vindt dat de overheid een actieve rol moet spelen bij het herdenken, vooral om de ondergrens en minderheden te beschermen. Andere willen juist dat de geschiedenis niet beïnvloed mag worden door nieuwkomers. Terughoudendheid van de overheid wordt juist bepleit door mensen die vinden dat herdenkingen vanuit de samenleving gevoed moeten worden. De overheid zou dan een meer ondersteunende rol moeten krijgen. 83 procent vindt wel dat de overheid moet stimuleren dat het verhaal van een plek verteld wordt en dan het liefst vanuit verschillende perspectieven, maar wel wetenschappelijk gebaseerd. Een klein deel (16%) wil echter maar één perspectief en dan met name dat van de slachtoffers tijdens de Tweede Wereldoorlog of de succesverhalen van de witte Nederlandse geschiedenis.

Conclusie

Het startdocument en de enquete laten zien dat er een verandering aan het optreden is in de erfgoed sector. Niet alleen de tastbare monumenten, maar ook de verhalen worden steeds belangrijker in de zorg voor het erfgoed. Dit is dan ook een goed moment om het Molukse verhaal meer naar de voorgrond te brengen als onderdeel van het Nederlands erfgoed. Waarbij niet alleen de verhalen worden doorverteld en bij een breder publiek onder de aandacht worden gebracht, maar ook fysieke plekken worden bewaard of nieuw gecreëerd worden met behulp van lokale monumenten.

Westkapelle, woonoord achter de zeedijk.

Inleiding

In de blogs van vorig jaar heb je al kunnen lezen over een deel van ons veldwerk in de woonoorden van Zeeland, zoals die van Kruiningen , Serooskerke, Grijpskerke en Koudekerke. Hier ontbrak echter nog één woonoord dat wij die dag ook bezochten, namelijk Westkapelle.

Screen Shot 2018-08-24 at 17.36.21
Woonoord Westkapelle op de topografische kaart van 1964

Het woonoord ten tijden van de bewoning

Westkapelle is van september 1951 tot en met april 1960 door Molukkers bewoond geweest. In eerste instantie was het een Budjangkamp voor vrijgezellen.Later kwamen hier ook gezinnen bij, zoals de 16 PNMS gezinnen die oorspronkelijk in Woerden hadden gewoond, maar gedwongen werden te verhuizen. Het kamp had op het hoogtepunt ongeveer 230 bewoners. De PNMS ging uit van het standpunt dat de Nederlandse regering zorg moet dragen voor de Molukkers totdat zij terug kunnen keren naar een vrij (Zuid-)Molukken. Dat grote aandeel PNMS-gezinnen zorgde in 1956 voor sterk verzet tegen de Zelfzorgregeling, waardoor Molukse bewoners opeens zelf in hun onderhoud moesten voorzien. Wegens honger gingen 28 mannen het dorp in om voedsel te halen uit de winkels zonder te betalen. Daarna werd door de gemeente een avondklok werd ingesteld en in stand gehouden door het gewapende Harde Bijstand-detachement van de Rijkspolitie. De volgende dag toen enkele Molukkers uit Middelburg op het randje van de avondklok nog naar huis wilde en met de fiets tegen een agent op botste, werd er geschoten met scherp. Er waren negen gewonden en één iemand verloor zijn oog. Andere mannen werden gearresteerd, waarop de vrouwen het protest overnamen. Uiteindelijk zou echter de overheid aan het langste eind trekken en werden de PNMS-gezinnen verspreid over verschillende woonoorden (het boek Molukkers in Zeeland van Henk Smeets en Corzas Nanuruw geeft meer gedetailleerde informatie over het conflict).

Westkapelle nu

Van het kamp is helaas niets meer over. Een beeld gemaakt door Trinette Ledelay op de dijk herinnert aan het woonoord. Gemalen steen van de barakken is verwerkt in de sokkel. En het beeld bevat de tekst ‘Perdjalan kami membuat kerinduan ke Asai kami’ of te wel ‘Onze reis doet ons verlangen naar huis’. (vertaling Wandel APP no16)

BAT_1255
Beeld van Trinette Ledelay ter herinnering aan het Molukse woonoord Westkapelle op de Zeedijk.

Toen wij het beeld bezochten begon het gruis van de barakken jammer genoeg uit de sokkel te vallen, waarschijnlijk door vorstwerking (zie de lichte letters op de foto).

Als je bij het monument landinwaarts draait zie je de locatie van het kamp liggen.

BAT_1258
Locatie woonoord, waar rechtsachter de grijze loods is.

De weilanden aan de linkerkant laten zien hoe afgelegen het kamp lag. De gebouwen links waren toen nog niet aanwezig en het kamp lag gescheiden van het dorp.

Van het kamp zelf is niets meer aanwezig er staat nu een grote winkel voor agrarische- en tuingereedschappen en machines. Er is niets meer te zien dat op de plek zelf herinnert aan het woonoord. Zelfs de vorm van het kamp kan niet meer afgeleidt worden uit de bestrating of de positie van de gebouwen.

BAT_1262
De huidige situatie van het woonoord.

Ten slotte

Ik was hier zelfs al een paar jaar geleden op fietsvakantie langsgekomen. Toen wist ik echter nog weinig van de Molukse geschiedenis in ons land. En wat je niet weet zie je niet. Dit laat zien dat veranderingen in het landschap in combinatie met gebrek aan kennis (in dit geval mijn eigen kennis) leidt tot plekken waar de historie vergeten wordt.

Hoe snel dit kan gaan blijkt uit het feit dat in 2006 nog een voorstelling plaatsvond in het kamp door de Molukse theatergroep Delta. In 2009 bij het verschijnen van het boek Molukkers in Zeeland wist men nog niet of de barakken behouden konden worden. En toen wij de plek in begin 2018 bezochten was er al helemaal niets meer van terug te vinden. De restanten van Molukse woonoorden zijn voor het overgrote deel in handen van particulieren en er wordt geen beleid gevoerd op het behoud van deze overblijfselen. Als er niets gebeurd is de kans groot dat dit deel van de Molukse geschiedenis voorgoed uit het Nederlandse landschap verdwijnt.

IJsseloord, woonoord achter de dijk.

Inleiding

Nu het weer zo onstuimig is, kan ik mij al bijna niet meer voorstellen dat drie weken geleden op 17 februari het zo zonnig en mooi was dat we (ik en mijn vrouw line) besloten als zondagmiddag wandeling naar IJsseloord te gaan. Vanuit Rotterdam is het een korte metrorit naar de Terp in Capelle a/d IJssel, waar vandaan je zonder moeite naar het voormalige Molukse woonoord kunt lopen. Nu ligt er de wijk Paradijsselpark.

De wijk en het woonoord

Als je vanuit het centrum komt aanlopen is er nog steeds een duidelijke scheidslijn tussen voormalig kampterrein en de rest van Capelle in de vorm van een sloot.

IMG_3214

Deze panorama-foto is gemaakt nadat je de sloot bent overgestoken, je ziet de rietkragen links en rechts. Er is eerst een grasveld en verderop liggen de nieuwe huizen. Niets herinnert hier aan het voormalige woonoord. Als je naar rechts loopt, de dijk op, staat daar een herinneringsbord (geplaatst in 2006).

IMG_2532
Herinneringsbord uit 2006.

In het Nederlands en Maleis wordt uitleg gegeven over het woonoord IJsseloord dat zich hier bevond. Op de plattegrond herken je nog goed de dijk die er nog steeds ligt en de toegangsweg aan de linkerkant. Op het bord valt te lezen dat de Molukkers er woonden van 1958 tot en met 1972. En dat er in totaal 190 woningen waren, nog wel in barakvorm, maar speciaal gebouwd voor de Molukse bewoners. Dus anders dan in de meeste woonoorden is dit kamp gebouwd met het doel Molukkers te huisvesten. Hierdoor waren er ook meer faciliteiten in het kamp, zoals een kerkgebouw, een polikliniek en school. De aanwezigheid van een badhuis laat zien dat sommige basisbehoefte nog steeds gemeenschappelijk gedeeld moesten worden.

MUMA_D0061_woonoord_IJsseloord
Foto van IJsseloord ten tijde van de bewoning (Moluks Historisch Museum, D0061)

Al snel na de komst van de Molukse bewoners wilde de gemeente dat zij in ‘gewone’ huizen gevestigd zouden worden. Uniek is dat dit vanuit de gemeente in samenspraak met belangengroepen gebeurd en niet door de Rijksgebouwendienst, zoals elders in Nederland. Het zou nog ruim tien jaar duren voor er daadwerkelijk gebouwd werd. De nieuwe huizen (228) staan in de wijk Oostgaarde. Hier wonen nog steeds veel Molukkers.

Ten slotte

IJsseloord kent een roerige geschiedenis en speelt een belangrijke rol in de geschiedenis van de Molukse gemeenschap in Nederland. Op een later moment zullen we wat dieper ingaan op die geschiedenis. Het bord op de dijk is redelijk neutraal en zegt niets over de schermutselingen. Er wordt echter wel aan gememoreerd dat de Molukkers op bevel naar Nederland zijn gekomen. Als je nu door de wijk loopt kan die geschiedenis je makkelijk ontgaan omdat niets in de structuur van de wijk aan het woonoord herinnert. Er staan luxe woningen die optimaal gebruik maken van het uitzicht over de dijk, terwijl het kamp beschut lag achter de dijk.

IMG_2540

 

 

 

 

 

 

Aan de andere kant

Inleiding

Zaterdag 2 maart ging ik in de Rotterdamse Schouwburg naar het toneelstuk ‘Aan de andere kant; een tijdelijk verblijf’ van theatergroep Adat. Het leek even of ik stiekem een familiefeestje was binnengeslopen want ik heb nog nooit in de schouwburg meegemaakt dat bijna iedereen in het publiek elkaar groet en omhelst.

De opstelling was anders dan normaal in de kleine zaal, er waren twee tribunes tegenover elkaar en de spelers stonden in het midden met decorstukken aan de zijkant. Een orkestje van vijf man/vrouw zat naast de kleinste tribune. Er werd verzocht geen foto’s te maken dus U moet het doen met de voorkant van de folder.

img_3725

Het toneelstuk

Het stuk begon met de projectie van het lied Toma Maju Trus (aan de andere kant) featuring Tangarine. Muziek zou door de hele voorstelling een belangrijke rol spelen net als de Molukse taal. Het meeste Moluks werd vertaald, maar de grapjes soms niet. Daardoor was ik soms wat laat met de lach of begreep ik het fijne er niet van. Toch is de voorstelling zeker een aanrader ook als je geen Moluks spreekt.

Het verhaal speelt zich af zestien jaar nadat Theus Melanesy (Roger Goudsmit) en Gabriela Melanesy (Nynke Heeg) in Nederland zijn aangekomen. Ze hebben al die tijd in een woonoord gewoond, het wordt niet expliciet gezegd, maar het lijkt te gaan om Schattenberg, en staan nu op het punt een eigen huis in een Molukse wijk te krijgen. Het verhaal wordt verteld vanuit het perspectief van Gabriela die dingen uitlegt, terwijl Theus vooral het leed wat hij ervaart verbeeld. Theus wordt rauw gespeeld en het is dan ook niet altijd makkelijk om ernaar te kijken. Vooral de scene waarin hij nachtmerries heeft is zeer indrukwekkend, met zes personen die in een strak ritme met stokken op de grond slaan. Het uitbeelden van onmacht en geweld wordt niet geschuwd. En er wordt mooi gebruik gemaakt van het koor en kleine groepjes mensen die het stuk met hun commentaar verlichten. Er is ook plek voor humor zodat je af en toe als publiek even op adem kunt komen.  Het stuk eindigt als ze uiteindelijk naar hun nieuwe huis vertrekken.

Ten slotte

Na de voorstelling werd verteld dat het stuk opgedragen was aan Tommy Ferdinandus die steel gitaar speelde. Twee weken ervoor tijdens de voorstelling was hij onwel geworden en overleden aan een hartstilstand. Het was voor de crew de eerste keer dat ze weer optraden na dit grote verlies. Het was dus zeer emotioneel, speciaal voor de vrouw van Tommy, Mina die het koor begeleiden. Misschien dat hierdoor de emoties zo van het spel af spatten. Ik wens hun allen sterkte met het verlies en speciaal Mevrouw Mina Ferdinandus. Al met al een indrukwekkende voorstelling door een indrukwekkende groep mensen.

En nog snel een luchtfoto van Genapium

Naar aanleiding van onze blog over Genapium kregen we van de heer Herman Schonewille nog een foto toegestuurd. Deze willen wij U natuurlijk niet onthouden.

1974 Gennep vogelbuurt Nieuw 1

Wat bijzonder is aan de foto is dat het heel goed laat zien dat het woonoord anders gestructureerd is dan de omliggende bebouwing. Het kamp Genapium wordt omringd door bomenrijen. Genapium ligt midden in een woonwijk, maar is ook duidelijk afgeschermd en niet van alle kanten toegankelijk zoals de gewone straten. Daarnaast is het belang van het centrale veld goed zichtbaar. De foto laat zien dat er een aparte gemeenschap binnen de gemeenschap is.